مقایسه تاثیر درمانی ترکیب پودر سیاه دانه، عصاره برگ ملیس و میوه رازیانه با داروی سیتالوپرام بر روی کنترل علایم یائسگی

پیام:
چکیده:
با توجه به عوارض سیتالوپرام و مطالعات صورت گرفته در مورد گیاهان دارویی موجود در ایران، هدف این مطالعه تعیین اثر درمانی ترکیب سرشاخه های خشک گیاه بادرنجبویه با میوه رازیانه و پودر سیاه دانه، بر روی علایم یائسگی در زنان یائسه و مقایسه آن با اثر درمان با سیتالوپرام بود.
این مطالعه کارآزمایی بالینی- تصادفی از فروردین 1 3 9 4 تا مهرماه 1 3 9 6 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران انجام شده است. 5 6 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی شهر گرگان با شکایت گرگرفتگی در کارآزمایی بالینی با کنترل سیتالوپرام، در یک دوره هشت هفته ای بررسی شدند. بیماران در گروه درمانی: گروه 1 (2 8 نفر) ، mg 1 0 0 0 (ترکیب شاخه عصاره برگ ملیس، پودر سیاه دانه و میوه رازیانه) و گروه 2 (1 9 نفر) ، mg 2 0 سیتالوپرام (روزانه یک عدد) درمان را ادامه دادند. پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی دوران یائسگی (MENQOL) برای بررسی و مقایسه علایم یائسگی در دو گروه استفاده شد.
میانگین سن در گروه درمان گیاهی 5 /3 ±4 7 /7 8 سال و در گروه سیتالوپرام 4 /9 ±4 6 /4 0 سال بود. در گروه فرآورده ترکیبی تفاوت معناداری در بهبود علایم یائسگی نسبت به گروه سیتالوپرام مشاهده نشد، ولی احساس عصبانیت و خستگی در گروه سیتالوپرام پس از درمان بیشتر می باشد (0 /0 3 P=).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
417 -425
لینک کوتاه:
magiran.com/p1879929 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.