بررسی چندشکلی ژن های Wnt10a و Wnt10b در گوسفند آمیخته افشاری برولامرینو

پیام:
چکیده:
انتخاب دام های زنده دارای حداقل چربی لاشه در جهت اصلاح گله های داشتی به افزایش تولید گوشت کشور کمک می کند. اعضای خانواده ژن Wnt از عوامل موثر در تمایز سلو ل های چربی هستند. این پژوهش به منظور بررسی ارتباط چندشکلی ژن های Wnt10a و Wnt10b با صفات لاشه در 96 راس گوسفند آمیخته افشاری-برولامرینو انجام شد. از نمونه خون گوسفندان آمیخته به روش فنول کلروفرم DNA استخراج شد و واکنش زنجیره ای پلی مراز برای تکثیر قطعه های 663 جفت بازی از اگزون سوم و قسمتی از اینترون دوم ژن Wnt10aو 512 جفت بازی از اگزون سوم ژن Wnt10b انجام شد. یک چندشکلی و سه تک شکلی (مشاهده آللی متفاوت از توالی رفرنس) در جایگاه ژن Wnt10a مشاهده شد اما تفاوتی بین نمونه ها برای ژن Wnt10b وجود نداشت. یک تک شکلی در ناحیه اینترون و یک تغییر تک نوکلئوتیدی از نوع هم معنی و دو تک شکلی در ناحیه اگزون درژن Wnt10a مشاهده شد که یکی از این تک شکلی ها در کدون 139بود. پس از هضم با آنزیم برشی HpaII در کدون 139، مشخص شد که تمامی افراد در مقایسه با توالی رفرنس دارای ژنوتیپ هموزیگوت موتانت هستند. این SNP علاوه بر گوسفندان آمیخته در تعدادی از گوسفندان افشاری (دنبه دار) و زل (بدون دنبه) نیز بررسی شد و مجددا همان نتایج مشاهده شد. براساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد در این جایگاه از ژن در نژادهای مورد بررسی آلل اصلی G باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
213 -224
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882333 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.