نقش عوامل روانشناختی در هیپوتیروئیدیسم در زنان شهر اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه

عوامل روان شناختی می تواند در سبب شناسی و درمان اختلال کم کاری تیرویید نقش تعیین کننده ای داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت زندگی و میزان استرس در بیماران مبتلا به اختلالات کم کاری تیرویید و افراد بهنجار است.

روش کار

روش پژوهش علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری شامل تمامی بیماران زن مبتلا به اختلالات کم کاری تیرویید مراجعه کننده به بخش غدد بیمارستان شریعتی شهر اصفهان، که از بین آنها یک نمونه 50 نفری به روش نمونه گیری در دسترس و یک نمونه 50 نفری از زنان سالم نیز به عنوان گروه بهنجارانتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل، پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه استرس می باشد. نتایج به روش تحلیل واریانس در نرم افزارSPSS-19 تحلیل شد.

یافته ها

نتایج حاکی از تفاوت معنادار میانگین های مورد مقایسه دو گروه استرس (استرس ناشی از بهداشت زندگی (432/8=F) ، زندگی شخصی (394/11=F) و شخصیت و عادات فکری (889/18=F)) و کیفیت زندگی (عملکرد جسمی (893/87=F) ، محدودیت در ارتباط با مشکلات جسمی (947/28=F) ، درد جسمی (357/40=F) ، وضعیت سلامت عمومی (519/5=F) ، عملکرد اجتماعی (762/7=F) ، محدودیت در ارتباط با مسایل روانی (611/33=F)) بود (05/0> P). گروه کم کاری تیرویید نسبت به بهنجار عملکرد ضعیف تری نشان داد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج، میزان استرس بالاتر در اختلال کم کاری تیرویید به کیفیت زندگی پایین تر در این گروه از بیماران در مقایسه با افراد بهنجار می انجامد و مشکلات جسمی- روانی بیماران مبتلا به کم کاری تیرویید در ارتباط با عوامل استرس زای روانی و فیزیکی می باشد و این شرایط باید در درمان این بیماران مورد نظر قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882358 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.