بررسی روند شاخص های عملکردی- اقتصادی یک بیمارستان بزرگ: مقایسه قبل و بعد از اجرای طرح تحول، تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی و اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد

پیام:
چکیده:
مقدمه

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزش های نسبی بر شاخص های مالی و عملکردی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است.

روش کار

این مطالعه توصیفی- مقطعی در بیمارستان امام رضا (ع) به روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در چهار دوره زمانی: قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت، بعد از ابلاغ کتاب ارزش های نسبی و یک سال بعد از اجرای طرح تحول در سال 1394 انجام شد. داده های درآمدی، هزینه ای و عملکردی به کمک نرم افزار اکسل 2013 تحلیل شدند.

یافته ها

بعد از اجرای طرح تحول، هزینه، درآمد و سود بیمارستان به ترتیب 31%، 82% و 6/4% و بعد از ابلاغ کتاب ارزش های نسبی به ترتیب 42%، 38% و 7/1% افزایش یافت. یک سال بعد از اجرای طرح تحول هزینه و درآمد به ترتیب 23%، 3% افزایش یافتند اما بیمارستان با 17% زیان مواجه شد. بیش‎ ترین تغییر در کارانه پزشکان و پرسنل به ترتیب با 103% و 91% افزایش مربوط به بعد از ابلاغ ارزش نسبی بود. بعد از اجرای طرح تحول و ابلاغ کتاب ارزش نسبی، درآمد اتاق عمل به ترتیب 33% و 124% افزایش یافت. یک‎ سال بعد از اجرای طرح تحول، درآمد اتاق عمل تغییری نکرد وتعداد عمل جراحی 9% کاهش یافت.

نتیجه گیری

طرح تحول بر شاخص‏ های مالی و عملکردی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد تاثیر مثبت داشته است. این تاثیر در بین اقلام درآمدی و هزینه‏ های مختلف، به صورت یکسان نبوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882363 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.