تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر بارش های حدی حوزه سیل برگردان غرب تهران

پیام:
چکیده:
اثرات تغییر اقلیم بر بخش های مختلف حوزه آبریز، بیش از آنکه از تغییر در مقدار بارش متاثر باشد، تحت تاثیر تغییراتی است که این پدیده بر رژیم بارش (شدت و فراوانی آن) دارد؛ بدین معنا که تغییر اقلیم با تاثیر بر توزیع مکانی و زمانی بارش می تواند موجب رخداد سیل و یا خشکسالی های گسترده شود، و از این جهت انجام مطالعات در رابطه با دوره بازگشت بارش های حدی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اثر تغییر اقلیم بر رژیم بارش های حداکثری حوزه سیل برگردان غرب در سه افق زمانی 2036، 2060، و 2090 بر اساس داده های گزارش ارزیابی پنجم IPCC و تحت سناریوی RCP8. 5 می پردازد. بررسی (صورت گرفته توسط مولفین مقاله طی تحقیقات پیشین) نشان می دهد که بهترین مدل به لحاظ دقت و توانایی شبیه سازی روند تغییرات بارش در حوزه مورد بررسی، مدل MRI-CGCM3 می باشد. ریزمقیاس سازی نیز توسط روش عامل تغییر صورت گرفت. نتایج مدل سازی های صورت گرفته در مجموع حاکی از افزایش مقدار بارش در دوره های زمانی آینده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل بارش های حدی حوزه نیز نشان می دهد که با حرکت به سمت آینده دور مقدار و شدت بارش های حداکثر سالانه برای یک دوره بازگشت معین افزایش می یابد. همچنین فراوانی و احتمال وقوع بارش های حدی حوزه با افزایش قابل توجهی همراه بوده و بنابراین به کارگیری راهکارهای تطبیقی جهت پیشگیری از پدیده سیل و آبگرفتگی شهری در حوزه ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
226 -234
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882489 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!