بررسی بروز Psoriasis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک فعال

پیام:
چکیده:
مقدمه

بروز هم زمان لوپوس اریتماتوی سیستمیک (Systemic lupus erythematosus یا SLE) فعال و Psoriasis نادر است، اما با توجه به درگیری پوستی شایع در هر دو و تشدید Psoriasis با درمان های ضد مالاریا جهت SLE، بررسی بروز هم زمان دو بیماری اهمیت دارد. مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی بروز Psoriasis در جمعیت افراد با SLE فعال انجام شد.

روش ها

مطالعه ی حاضر از نوع مقطعی بود که بر روی 148 نفر از بیماران مبتلا به SLE فعال، در سال های 96-1394 انجام گرفت. فعالیت SLE در بیماران طبق سیستم امتیازدهی Systemic lupus erythematosus disease activity index-2K (SLEDAI-2K) بررسی شد و سپس، بروز Psoriasis در بیماران بررسی گردید. اطلاعات دموگرافیک بیماران نیز در چک لیست مربوط ثبت شد.

یافته ها

میانگین امتیاز SLEDAI-2K در بیماران مورد ارزیابی 77/19 ± 10/14 بود. مدت زمان ابتلا به SLE با امتیاز SLEDAI-2K ارتباط معنی داری داشت (294/0 = r، 001/0 = P). بیماری Psoriasis از نظر توزیع جنسیتی تفاوت معنی داری داشت (019/0 = P). بین سن بیماران (080/0 = P) ، مدت زمان ابتلا به SLE (316/0 = P) و میانگین نمره ی SLEDAI-2K (295/0 = P) با ابتلای هم زمان به Psoriasis ارتباط معنی داری وجود نداشت.

نتیجه گیری

میانگین سنی بیماران، مدت زمان SLE و میانگین امتیاز فعالیت آن ارتباطی با ابتلای هم زمان به Psoriasis نداشتند، اما توزیع جنسیتی Psoriasis در بیماران با SLE فعال، به طور احتمالی در مردان بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
859 -864
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882685 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.