بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی مبتنی بر مدل یادگیری شناختی اجتماعی

پیام:
چکیده:
هدف

لیشمانیوز جلدی در بخش قنوات استان قم آندمیک است. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل شناختی اجتماعی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیرانه از لیشمانیوز جلدی صورت گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت مداخله ای نیمه تجربی بود که بر روی 292 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی قنوات استان قم طی سال های 96-1395 انجام شد. شرکت کنندگان با تخصیص تصادفی و با استفاده از روش بلوک های تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. شش ماه بعد از مداخله آموزشی، پرسش نامه محقق ساخته برای دو گروه تکمیل گردید. برای بررسی هم زمان اثر چند متغیر از رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته ها

بعد از مداخله آموزشی، بین میانگین نمره ی مربوط به سازه های آگاهی و درک موقعیت، انتظار پیامد (001/0p<) ، خودکفایتی (003/0p<) ، خود کنترلی (005/0p<) و عملکرد (05/0p<) از مدل شناختی اجتماعی در زمینه ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از لیشمانیوز جلدی درگروه مداخله، رابطه معنی دار مشاهده گردید اما بین ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری و سازه ارزش پیامد، رابطه معنی داری دیده نشد (103/0p<).

نتیجه گیری

آگاهی مردم در زمینه راه های پیشگیری از بیماری در سطح مطلوبی نبود. بنابراین جهت ارتقاء این سازه، پیشنهاد می گردد تئوری شناختی اجتماعی می تواند جهت کاهش موانع موجود در برنامه آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
692 -698
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882817 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.