نقش تشخیصی رویدادهای استرس زا، تاب آوری و الکسی تایمیا در اعتیاد زنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ببا توجه به نقش کلیدی زنان در خانواده و جامعه، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر معضل اعتیاد در این گروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رویدادهای استرس زا، تاب آوری و ناگویی هیجانی به عنوان پیش بین های سومصرف مواد در زنان شهر تهران بود. جامعه مورد بررسی عبارت بود از زنان معتاد و غیرمعتاد شهر تهران. به این منظور تعداد 52 زن مبتلا به سومصرف مواد و تعداد51 زن سالم به شیوه ی در دسترس انتخاب گردیدند و به صورت انفرادی به پرسشنامه های وقایع استرس زای زندگی (SRRS) ، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و پرسشنامه ی ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20) پاسخ دادند. بررسی داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل تشخیص (تمایز) نشان داد که تابع تشخیص به طور معنی داری قادر به تمایز دو گروه زنان مبتلا به سومصرف و زنان سالم بود (خی دو برابر با 8/44 و 5= df؛0001≥p). همچنین شدت رویدادهای استرس زای تجربه شده، میزان تاب آوری و سبک تفکر برون مدار بهترین پیش بین های اعتیاد زنان بودند. در کل تابع تشخیص قادر به تمایز گذاری صحیح 7/77 درصد از موارد بود. نتایج این پژوهش نشان دهنده ی اهمیت این عوامل در امکان تمایزگذاری بین زنان معتاد و غیرمعتاد بوده و لذا می توان از این متغیرها در بحث پیشگیری از اعتیاد و درمان زنان معتاد استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1883187 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!