بررسی جایگاه اخلاق حرفه ای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی جایگاه اخلاق حرفه ای کارکنان و ارائه الگوی مطلوب توسعه آن بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان و در بخش کمی کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه در استان مرکزی (160 نفر) و ارباب رجوع ها (500 نفر) بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان بودند که با روش هدفمند و در بخش کمی 113 نفر از کارکنان و 306 نفر از ارباب رجوع ها بودند که با روش در دسترس انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با استفاده از بررسی پیشینه نظری و پژوهشی و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جایگاه اخلاق حرفه ای جمع آوری شدند. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای نسخه کارکنان و نسخه ارباب رجوع ها به ترتیب 95/0 و 92/0 محاسبه شد. داده ها با روش های تحلیل عاملی و آزمون تی تحلیل شدند. بر اساس یافته های بخش کیفی مولفه های مربوط به الگوی اخلاق حرفه ای استخراج و الگو ترسیم شد. همچنین بر اساس یافته های بخش کمی اخلاق حرفه ای و مولفه های آن در کارکنان وضعیت مناسبی داشتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1883347 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.