عوامل موثر بر همه گیری شیگلا فلکسنری در شهر اصفهان در سال 1394: مطالعه مورد- شاهدی

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

همه گیری های اسهالی همه ساله در سراسر جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتند. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش همه گیری بیماری اسهالی با عامل سبب شناختی شیگلا فلکسنری در شهر اصفهان در بهار سال 1394 است.

روش کار

متعاقب دریافت نخستین گزارش ها، مطالعه مورد- شاهدی برای 360 بیمار مبتلا به اسهال و 360 شاهد هم سان از نظر سن، جنس و محل سکونت طراحی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و از روش رگرسیون لجستیک شرطی برای تحلیل داده ها و نسبت های شانس تطبیق داده شده در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد.

یافته ها

مصرف سبزیجات خام آلوده (نسبت شانس =50/4، فاصله اطمینان 95 درصد =01/7-88/2) به عنوان منبع همه گیری و تماس با بیمار مشابه (نسبت شانس =19/7، فاصله اطمینان 95 درصد =12/12-26/4) ، وجود بیمار در خانواده (نسبت شانس =2/33،فاصله اطمینان 95 درصد =82/80-64/13) ، مصرف غذا در مراسم خاص (نسبت شانس =67/1، فاصله اطمینان 95 درصد = 62/2-06/1) ، شغل کارمند (نسبت شانس =08/3، فاصله اطمینان 95 درصد=78/5-64/1) و بی سوادی (نسبت شانس =91/2، فاصله اطمینان
95 درصد =67/7-10/1) از عوامل موثر در گسترش آن بودند.

نتیجه گیری

مصرف سبزیجات آلوده به شیگلا فلکسنری به دلیل آبیاری زمین های کشاورزی با پساب فاضلاب غیر استاندارد علت همه گیری شناسایی شد. لزوم رعایت استانداردها در تولید محصولات کشاورزی و تدوین برنامه جامع برای بهبود وضعیت مدیریت تصفیه فاضلاب در سیاست های زیست محیطی توسط دستگاه های ذیربط در پیش گیری از همه گیری بیماری های اسهالی دارای اهمیت است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p1883751 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!