بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی در کودکان 7تا12 ساله شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتی) بر ارتقاء هوش هیجانی در کودکان 12-7 سال تهرانی بود.
مواد و

روش

روش پژوهش حاضر تجربی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش آزمون پس آزمون دو گروهی می باشد. طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل از یک گروه آزمایش و گروه کنترل معادل تشکیل می شود. جامعه آماری در این پژوهش عبارتست کلیه کودکان کارکنان ناجا 12-7 ساله ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران می باشد. گروه نمونه مشتمل بر 40 کودک (20 پسر و 20 دختر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با استفاده از ابزار پژوهش، مورد ارزیابی قرارگرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی کودکان و نوجوانان شات بود، داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج تحلیل آماری نشان داد روش تئاتر پداگوژیک با اندازه اثر 62/0 میزان هوش هیجانی کودکان را افزایش می دهد.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش ، پیشنهاد می شود استفاده از بازی های نمایشی کودکان، جهت بازنمایی نقاط مهم شخصیتی کودکان دبستانی مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886011 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!