تاثیر صمغ کتیرای قلیایی شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، ارزیابی صمغ کتیرا، بهینه سازی و استفاده از آن به عنوان استحکام بخش جهت بازگرداندن مقاومت های استحکام و پایداری به اسناد کاغذی تاریخی می باشد. در این پژوهش محلول کتیرا با درصدهای وزنی مختلف تهیه شد و جهت بالابردن میزان pH، کلسیم هیدروکسید و جهت افزایش انعطاف پذیری، گلیسرول به آن افزوده شد. تیمار حاصل روی نمونه های کاغذی سه بار بوسیله اسپری دستی به میزان 5/3 میلی لیتر اسپری شده و سپس تحت کهنه سازی رطوبت- دما به شماره استاندارد 4706- ISIRI به مدت 12 روز کامل و کهنه سازی نور به شماره استاندارد ASTM D6789-02 به مدت 6 روز کامل قرار داده شد. نتایج نشان داد که pH نمونه های تیمارشده قبل و بعد از کهنه سازی نسبت به نمونه شاهد، به میزان 75/0 تا 2/2 واحد افزایش یافته و در محدوده قلیایی قرار گرفته است. آنالیز SEM، پیوستگی سطحی بیشتر الیاف را گزارش داد. ارزیابی مقاومت کششی نمونه ها قبل و بعد از کهنه سازی بیان کننده افزایش مقاومت تا 15% بسته به میزان صمغ مصرفی بود. نتیجه آنالیز رنگ سنجی، قدرمطلق تغییرات رنگی نمونه های تیمارشده و نمونه شاهد را قبل و بعد از کهنه سازی 145/0 و 372/0 گزارش داده و عدم تغییرات رنگ و کدورت ماده استحکام بخش را اعلام نموده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -222
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886289 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.