بررسی علل، علایم بالینی، پاراکلینیکی و پیش آگهی اسهال خونی در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان: یک تجربه 5 ساله گذشته نگر

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

اسهال یکی از عوامل مهم مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و ازجمله عوامل مهم تاخیر رشد جسمی، سوءتغذیه و مستعد شدن در برابر سایر بیماری ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه بشمار می رود. هرچند عوامل عفونی، اتیولوژی اصلی این بیماری بشمار می روند اما اسهال خونی می تواند علل غیرعفونی هم داشته باشد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل شایع، علائم و پیش آگهی اسهال خونی در کودکان به منظور استفاده از نتایج آن در درمان و پیشگیری موثر این بیماری است.

مواد وروش کار

پرونده 157 بیمار مبتلا به اسهال خونی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی رفرال کودکان تبریز موردمطالعه قرار گرفت. اطلاعات مختلف بیماران ازجمله سن، جنس، علل اتیولوژیک، طول مدت زمان بستری، نتایج آزمایشگاهی، پاسخ به درمان و سرانجام بیماری استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

از کل بیماران موردبررسی 8/89درصد با علل عفونی و 2/10درصد با علل غیرعفونی اسهال خونی بستری شده بودند. در میان عوامل عفونی و غیرعفونی، شیگلوز و سندرم التهابی روده به ترتیب شایع ترین دلایل ابتلا به اسهال خونی در کودکان شناخته شدند. بستری بیماران در 6/93درصد با بهبودی کامل و در 7/5درصد با بهبودی نسبی همراه بود. ضمنا میزان مورتالیتی در این مطالعه 63/0درصد بود.
بحث و

نتیجه گیری

یافته های این بررسی نشان داد باوجود شیوع بالاتر اسهال های عفونی که رعایت اصول بهداشتی تا حد زیادی می تواند از آن ها پیشگیری کند، میزان مرگ و میر اسهال خونی غیرعفونی بیشتر می باشد. ازاین رو ضروری است تا علاوه بر پیشگیری از بروز چنین اسهال هایی، موارد مشکوک به سرعت و به طور کامل تحت درمان و مراقبت قرار گیرند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
444 -449
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886346 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!