ارتباط کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان سینه در زمره شایع ترین و مخرب ترین سرطان ها در بین زنان می باشد. این بیماران دچار مشکلات زیادی در حیطه سلامت روان می شوند که این مشکلات باعث اختلال در روند کیفیت زندگی آنان می گردد. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395 بر روی 352 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی سیدالشهدا (ع) اصفهان انجام شد که با روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) و کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 و روش های آمار توصیفی و تحلیلی (آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) و با ضریب اطمینان 99 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کیفیت زندگی اکثریت (51 درصد) واحدهای مورد پژوهش متوسط (66-34) بود. در زمینه وضعیت سلامت روان مبتلایان، میانگین «اختلال در عملکرد اجتماعی» 30/4±7/9 بود که از سایر حیطه ها بیشتر بود. بنابراین سرطان سینه بیشترین اثر را بر عملکرد اجتماعی بیماران گذاشته است. بر اساس نتایج مطالعه در زمینه ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی با حیطه های چهارگانه سلامت روان با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون همراه با آزمون آنالیز واریانس نشان داد همبستگی معنی داری بین حیطه عملکرد فیزیکی از کیفیت زندگی با دو حیطه اضطراب (001/0p= و 8/0r=-) و افسردگی (004/0 p=و 65/0r=-) وجود داشت، این در حالی است که حیطه عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی با سه حیطه اضطراب (001/0p= و 8/0r=-) ، افسردگی (002/0p= و 6/0r=-) و علائم شبه جسمی (001/0 p=و 7/0r=-) ارتباط آماری معنی دار نشان داد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده، شناخت وخامت مشکلات روانی بیماران مبتلا به سرطان و توجه به ارتقاء کیفیت زندگی آنان، عنایت بیشتر وزارت بهداشت و درمان را در خصوص برنامه های درمانی تیم بهداشتی به طور جدی تر و گسترده تر، در سطح بیمارستان ها می طلبد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886639 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!