تاثیر دو پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس بر روی عملکرد رشد و نسبت باکتریهای اسید لاکتیک روده کپور معمولی (Cyprinus carpio)

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه

استفاده از پروبیوتیک ها در آبزی پروری تکنیکی نسبتا جدید است. پروبیوتیک ها با تاثیر فلور میکروبی روده ماهی، پاسخ ایمنی و عملکرد رشد را بهبود می بخشند.

هدف

این پژوهش جهت ارزیابی تاثیر مکمل های غذایی شامل لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس بر روی عملکرد رشد و فلور میکروبی روده کپور معمولی صورت گرفت.

روش کار

به این منظور 480 قطعه بچه ماهی کپور معمولی (با میانگین وزنg 3 /6 ±40) به طور تصادفی در 4 گروه مساوی (با 3 تکرار) تقسیم شدند و تغذیه با جیره ی محتوی (1-cfu g) 107× 5 لاکتوباسیلوس پلانتاروم (گروه A) ، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس (گروه B) و جیره ی فاقد مکمل پروبیوتیکی (گروه C) برای 60 روز صورت گرفت. جهت ارزیابی میزان حضور باکتری و تاثیر روی فلور میکروبی سیستم گوارش، تغذیه از روز 60 تا 75 با جیره فاقد پروبیوتیک صورت گرفت.

نتایج

نتایج نشان داد که مقدار اکثر شاخص های رشد در دو تیمار پروبیوتیکی افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت (05/0>P). هرچند ضریب تبدیل غذایی (FCR) در گروه A (43/0±9/2) و B ((37/0±75/2)) نسبت به گروه کنترل (52/0±88/3) کاهش معنی داری نشان داد، ولی ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن و افزایش وزن روزانه در گروه B نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری افزایش یافت (05/0>P). درصد بقای تیمارها تحت تاثیر تیمارهای پروبیوتیکی قرار نگرفت (05/0<P) لاکتوباسیلوس های روده در روز 30 و60 آزمایش به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش پیدا کردند (05/0>P). در روز 30 آزمایش گروه B بیشترین مقدار لاکتوباسیلوس در مقایسه با گروه شاهد را نشان داد (05/0>P). کل باکتری های روده در روز 30 آزمایش به طور معنی داری در گروه های تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد تغییر کرد (05/0>P).
نتیجه گیری نهایی: به طورکلی می توان نتیجه گرفت که لاکتوباسیلوس های، استعداد پروبیوتیکی بالایی در بهبود رشد و فلور باکتریایی روده داشته و بعد از آزمایش های فارمی گزینه خوبی به عنوان پروبیوتیک ماهی کپور است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
207 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886744 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!