مطالعه تاثیر فاکتورهای مختلف بر نسبت جمعیتی اسپرمهای واجد کروموزوم جنسی در منی گاو

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه

جنسیت موالید یکی از مهمترین فاکتورها در اقتصاد دامداری صنعتی است زیرا در بهبود شرایط اقتصادی و بیماری های وابسته به ژن نقش دارد. جنسیت موالید به عوامل گوناگونی ربط دارد. یکی از این عوامل نسبت جنسیتی اسپرم های دام نر است. تنش گرمایی و تفاوت های فردی می توانند نسبت جنسیتی اسپرم را تحت تاثیر قرار دهند.
هدف
هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر دو فاکتور مهم، تفاوت های فردی و فصل، برنسبت اسپرم های واجد کروموزوم Y بر اسپرمهای واجد کروموزوم X در انزال تازه گاو بود.

مواد و روش کار

نمونه های اسپرم از 16 راس گاو هلشتاین در دو قصل گرم (مرداد ماه) و سرد (اذر ماه) اخذ شد. پس ارزیابی کمی و کیفی اسپرم ها، DNA استخراج و با استفاده از سه سری آغازگر برای تکثیر ژن SRY (بعنوان معرف کروموزوم Y) ،اPLP (معرف کروموزوم X) و PAR (ژن خانه دار) Real-Time PCR انجام شد. نتایج با استفاده از انالیز اماری مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج

نتایج این تحقیق نشان داد که اولا نسبت جنسیتی در اسپرم یکسان و 50-50 نبوده و متاثر از تفاوت های فردی است و نیز تنش گرمایی باعث افزایش نسبت جنسیتی به نفع جنس نر می شود.
نتیجه گیری نهایی: چنین می توان نایجه گرفت که اولا نسبت جنسیتی در جمعیت اسپرم انزالی یکسان نیست و متاثر از عوامل داخلی و خارجی متعدد است و نیز فصل می تواند منجر به افزایش تولد موالید نر گردد. به منظور تایید نتایج بهتر است تکنیک Real-Time PCR بر روی محصول Northern blotting صورت پذیرد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -227
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886747 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.