تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر ادراک کارکنان از سیاست سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی فضیلت سازمانی موردمطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد

پیام:
چکیده:
مقدمه
مدیریت جهادی نوعی سبک نوین و بومی مدیریت است که از یک سو وابسته به علم و تجربه و از سوی دیگر متکی بر توکل و قصد قرب الهی است، هدف از این پژوهش، بررسی اثرات مدیریت جهادی و ابعاد آن بر روی ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی با توجه به نقش میانجی فضیلت سازمانی است.
روش بررسی
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های موردنیاز توصیفی - علی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 480 نفر پرسنل بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 214 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با پرسش نامه 44 سؤالی با طیف لیکرت 5 گزینه ای که روایی و پایایی آن تائید شده است، موردبررسی قرار گرفتند. برای تحلیل آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) و از نرم افزارsmart pls3 استفاده شده است.
یافته ها
نتایج تحلیل حاکی از تاثیر معنادار (t-value مساوی7/22) و مثبت (80 درصد) مدیریت جهادی بر فضیلت سازمانی و تاثیر معنادار (t-value مساوی2/5) و معکوس (27درصد) فضیلت سازمانی بر ادراک از سیاست سازمانی دارد. هم چنین متغیر فضیلت سازمانی قریب 50 درصد اثر میانجی گری دارد.
نتیجه گیری
مدیریت جهادی به عنوان سبک نوین مدیریتی می تواند در جهت بهبود و تحول مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان اثرات مثبتی را در جهت ارتقاء فضایل و افزایش اعتماد، همدلی و همکاری و کاهش اثرات مخرب رفتارهای سیاسی و ادراکات آن داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
24 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1887529 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!