طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان و دندان در زنان خواستار فرزند شهر مهریز

پیام:
چکیده:
مقدمه
تغییرات دهان ودندان در طی دوران بارداری در صورت عدم مراقبت مناسب و به موقع سبب عوارض جدی خواهد شد. دوران پیش از بارداری زمان مناسبی برای آموزش به زنان می باشد. مدل اعتقاد بهداشتی یکی از بهترین مدلها برای پیشگیری از بیماریهاست. لذا این مطالعه با هدف طراحی، اجرا وارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه رفتارهای مرتبط با بهداشت دهان ودندان در زنان خواستار فرزند شهر مهریز انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 164 نفر از زنان خواستار فرزند در دو گروه مداخله و کنترل، وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پس از ارائه برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس مرحله پیش آزمون به گروه مداخله و گذشت دو ماه، مجدادا داده ها در مرحله پس آزمون جمع آوری و بوسیله آزمون های توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
آزمودنیها61/55 درصد نمره رفتار را بدست آوردند. شاخص پلاک دندانی 20/41±3/15بود. سازه های مدل 4/12 درصد از واریانس رفتار را پیش بینی کردند. بعد از مداخله رفتار و شاخص پلاک در گروه مداخله به ترتیب افزایش و کاهش معناداری نشان داد.
نتیجه گیری
شاخص پلاک دندانی و رفتارهای بهداشتی زنان در حد مطلوبی قرار نداشت اما بعد از اجرای برنامه آموزشی افزایش یافت. استفاده از آموزشهای ارائه شده بر اساس این مدل برای ارتقاء بهداشت دهان ودندان در مادران توصیه می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1887534 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!