تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه
صبحانه یکی از وعده های اصلی غذایی است که به دانش آموزان کمک می کند تا فراگیری بهتری داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده بود.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی بر روی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه های چهارم،پنجم وششم شهرستان ابرکوه انجام شد. تعداد327دانش آموز، به صورت تصادفی چندمرحله ای در مطالعه وارد شدند. ابزار گردآوری داداه ها پرسشنامه ای بود که از زیر مقیاسهای اطلاعات شخصی وسازه های رفتار،نگرش،هنجارهای انتزاعی،کنترل رفتار درک شده وقصد رفتاری تشکیل شده بود. پایایی و روایی پرسشنامه اندازه گیری و تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزارSPSS و با استفاده از شاخص های مرکزی وپراکندگی،ضریب همبستگی اسپیرمن،رگرسیون خطی و آنالیز واریانس صورت گرفت.
یافته ها
میانگین نمره ی رفتار53/6± 99/40 (محدوده 77-1) ،نگرش46/4± 27/18 (محدوده 24-0) ،هنجارهای انتزاعی 64/3±37/15 (محدوده 24-0) ،کنترل رفتار درک شده 09/6±88/17 (محدوده 26-0) وقصد رفتاری83/4±52/15 (محدوده 20-0) بود. 4/2درصد از دانش آموزان در ماه اخیر اصلا صبحانه نخورده بودند. نگرش) 17/0 (β=،هنجارهای انتزاعی) 01/0 (β =،وکنترل رفتار درک شده) 15/0 (β =، توانستد8 درصد از واریانس رفتار مصرف صبحانه را پیش بینی کنندکه در بین سازه ها نگرش قویترین پیش بینی کننده بود. بعلاوه نگرش) 233/0 (β=،هنجارهای انتزاعی) 165/0 (β=،کنترل رفتاری درک شده) 516/0(β=، توانستند50 درصد از واریانس قصد رفتاری مصرف صبحانه را پیش بینی کنندکه در بین سازه ها کنترل رفتاری درک شده قویترین پیش بینی کننده بود.
نتیجه گیری
نظریه رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتارمصرف صبحانه کارآمد است و نگرش قویترین پیش بینی کننده رفتار وکنترل رفتاری درک شده قویترین پیش بینی کننده قصد است لذا پیشنهاد می گردد در برنامه ریزی های مداخله ای مورد توجه قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
64 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1887538 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!