بررسی اثر نرخ تخلیه و ترشوندگی بر مکانیزم ریزش ثقلی در تولید ازمخازن شکاف دار طبیعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

با توجه به اینکه بسیاری از مخازن هیدروکربنی ایران از نوع شکافدار هستند، بررسی مکانیزم های تولید از اینگونه مخازن حایز اهمیت است. تخلیه طبیعی نفت از مخازن هیدروکربنی به سطح تحت مکانیزم ریزشثقلی در مخازن شکافدار طبیعی از ضریب 1باالیی برخوردار است. در این مقاله، مطالعات انجام شده در زمینه تولید از مخازن شکافدار تحت مکانیزم ریزشثقلی بازیافت مرور گردیده و اثر پارامترهای مختلف همچون نرخ-تخلیه و ترشوندگی محیط متخلخل بر بازیافت نهایی نفت بررسی شده است. 3 تولید خواهند داشت. 2 قابلیت بازیافت بیشتری در مرحله سوم مطالعات انجام شده نشان میدهند که محیط های نفتدوست 4 ناشی از افزایش نامناسب نرخ تخلیه نفت، میزان بازیافت نفت همچنین بررسی های انجامشده نشان میدهد بهدلیل هجوم گاز کاهش مییابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
62 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1887575 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!