مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت

پیام:
چکیده:

این آزمایش با هدف اثر تاریخ کاشت بر رشد، اجزای عملکرد و عملکرد ارقام گندم در سال زراعی 95-1394 در ایستگاه تحقیقات دیم استان خراسان شمالی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. سه تاریخ کاشت پاییزه (10 مهرماه، 10 آبان ماه و 10 آذر ماه) به عنوان عامل کرت های اصلی و هفت رقم (سرداری (رقم قدیم) ، سبلان (رقم قدیم) ، اوحدی (رقم جدید) ، هما (رقم جدید) ، کریم (رقم جدید) ، آذر 2 (رقم قدیم) و کراس سبلان (رقم قدیم)) به عنوان عامل کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر ساده تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی و اثر ساده رقم بر ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی، تعداد دانه در متر مربع، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و بیولوژیکی معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم تعداد سنبله بارور، تعداد دانه در متر مربع، وزن هزار دانه و عملکرد دانه را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار داد. بیشترین و کمترین تعداد دانه در متر مربع به ترتیب برای رقم اوحدی در تاریخ کاشت دوم و کریم در تاریخ کاشت اول با 4149 و 1309 دانه در متر مربع مشاهده شد. بالاترین عملکرد بیولوژیکی برای رقم اوحدی با 3465 کیلوگرم در هکتار ثبت شد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تاریخ کاشت دوم برای رقم اوحدی (1639 کیلوگرم در هکتار) و تاریخ کاشت اول و رقم کریم (8/297 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1888041 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.