کاهش آسیب سرمازدگی و بهبود ویژگی های پاداکسندگی میوۀ انار با تیمارهای پیش و پس از برداشت با کاربرد متیل جاسمونات

پیام:
چکیده:
انار از جمله میوه های حساس به سرمازدگی است و نگهداری آن در دمای پایین تر از 5 درجۀ سلسیوس منجر به ظهور نشانه های سرمازدگی می شود. این پژوهش به صورت یک آزمایش ترکیبی از تیمار پیش و پس از برداشت غلظت های مختلف متیل جاسمونات (0 (شاهد) ، 1/0، 2/0 و 3/0 میلی مولار) بر کاهش سرمازدگی و ترکیب های پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) و ارزش تغذیه ای میوۀ انار رقم ملس ساوه انجام شد. میوه ها در دمای 1±4 درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی 95-90 درصد به مدت 4 ماه نگهداری شدند. تیمار 2/0 میلی مولار متیل جاسمونات به طور معنی داری سبب کاهش شاخص سرمازدگی، میزان نشت یونی و مالون دی آلدئید به ترتیب به میزان 54، 20 و 27 درصد شد. میوه های تیمارشده با سطح 2/0 میلی مولار متیل جاسمونات دارای ترکیب های فنلی، آنتوسیانین های کل، ظرفیت پاداکسندگی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز بیشتری در مقایسه با شاهد داشتند. همچنین میوه های انار تیمارشده با متیل جاسمونات درصد کاهش وزن، مواد جامد محلول کل و pH کمتر، ویتامین ث و اسید کل بیشتری در مقایسه با میوه های شاهد داشتند. به طورکلی متیل جاسمونات را می توان به عنوان یک روش سودمند و کاربردی برای افزایش مقاومت میوه های انار به آسیب سرمازدگی و بازدارندۀ کاهش ارزش تغذیه ای میوه ها در مدت انبارمانی و انتقال آن ها به بازار، به کار برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
335 -349
لینک کوتاه:
magiran.com/p1888152 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!