تاثیر استات کلسیم بر انبارمانی، حفظ ویژگی های کیفی و کاهش پوسیدگی پس از برداشت میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر استات کلسیم بر انبارمانی، حفظ ویژگی های کیفی و کاهش پوسیدگی پس از برداشت میوۀ زردآلو رقم ’شکرپاره‘ (Prunus armeniaca cv. ‘Shekar Pareh’) ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. میوه ها در زمان بلوغ تجاری برداشت و آنگاه در غلظت های مختلف استات کلسیم (0 (شاهد) ، 64/12 و 61/31 میلی مولار) به مدت ده دقیقه غوطه ور شدند. میوه های تیمارشده در جعبه های پلی اتیلنی بسته بندی و در دمای 4 درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی 5±90 درصد به مدت یک ماه انبار شدند. فراسنجه (پارامتر) های کمی و کیفی میوه در سه نوبت (روزهای 10، 20، 30 انبارمانی) اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد، تیمار استات کلسیم به طور معنی داری بازدارندۀ کاهش وزن و باعث حفظ سفتی بافت میوه ها شد. اسید آسکوربیک در طول زمان انبارمانی کاهش یافت و کمترین میزان آن در تیمار شاهد پس از 30 روز انبارمانی مشاهده شد. استات کلسیم از افزایش TSS جلوگیری کرد. استات کلسیم باعث افزایش TA، غلظت کلسیم گوشت میوه، درصد رطوبت و موجب کاهش کاروتنوئید و نسبت TSS/TA شد. همچنین استات کلسیم با کاهش میزان پوسیدگی باعث افزایش عمر انبارمانی زردآلو شد. در کل می توان گفت که کیفیت میوه های زردآلو با استفاده از تیمار استات کلسیم به دلیل تاخیر انداختن فرآیند رسیدگی، بهبود یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
493 تا 503
لینک کوتاه:
magiran.com/p1888234 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!