ارزیابی انواع آنمی در بیماران مبتلا به انواع بیماری التهابی روده تحت درمان دارویی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
آنمی، یک عارضه ی معمول سیستمیک در بیماری التهابی روده (Inflammatory bowel disease یا IBD) است و می تواند به صورت ترکیبی از آنمی فقر آهن (Iron deficiency anemia یا IDA) ، آنمی بیماری مزمن (Anemia of chronic disease یا ACD) ، آنمی ناشی از سوء جذب ویتامین B12 و کمبود فولات بروز کند. در مطالعه ی حاضر، به ارزیابی آنمی در بیماران مبتلا به IBD پرداخته شد.
روش ها
مطالعه ی حاضر، از نوع مقطعی بود که بر روی تعداد 25 بیمار مبتلا به بیماری کرون (Crohn’s disease یا CD) ، 49 بیمار با کولیت اولسرو (Ulcerative colitis یا UC) و 14 بیمار با Undetermined colitis طی سال های 96-1395 انجام گرفت. شاخص های خونی شامل فریتین، اشباع ترانسفرین، هموگلوبین، Mean corpuscular volume (MCV) ، ویتامین B12 و فولات اندازه گیری شد. اطلاعات دموگرافیک و محل درگیری لوله ی گوارش نیز مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها
آنمی از لحاظ جنسیت در بیماری های کرون، کولیت اولسرو و Undetermined colitis تفاوت معنی داری نداشت (89/0 = P). همچنین، از نظر نوع آنمی فقر آهن، بیماری مزمن و ماکروسیتیک تفاوت معنی داری یافت نشد (98/0 = P). به علاوه، آنمی از لحاظ محل درگیری روده نیز تفاوت معنی داری در انواع IBD نداشت (89/0 = P).
نتیجه گیری
طبق یافته های مطالعه ی حاضر، آنمی با نوع بیماری التهابی روده و محل درگیری روده ارتباط آماری معنی داری نداشت. مطالعات وسیع تری در این زمینه توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
884 -889
لینک کوتاه:
magiran.com/p1888792 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.