نقش نوتریژنتیک در کنترل التهاب و فاکتورهای خطر بیماری های قلب و عروق: یک مرور ساده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف
چندین عامل در کنترل خطر بیماری های عروق قلب (CVD: Cardiovascular Diseases) موثر هستند که در میان آنها دستکاری رژیم غذایی بیشترین کارایی را دارد؛ اما تفاوتهای ژنتیکی موجب می شود که رژیم های غذایی تاثیرات یکسانی در افراد نداشته باشند. در حقیقت، تفاوت پاسخ متابولیکی افراد به مواد غذایی به دلیل ژنوتیپ های متفاوت به عنوان نوتریژنتیک شناخته می شود. نوتریژنتیک در مورد پیشگیری و درمان بیماری های عروق قلب با اختصاصی سازی دریافت های غذایی براساس ژنوتیپ افراد رویکرد مناسبی را ارائه داده است.
روش کار
از این رو با جستجو در سایت Science Direct ،Pubmed و Google Scholar با استفاده از لغات کلیدی Gene ، Cardiovascular Disease ،Diet Therapy ،Nutrigenetics و Polymorphism مقالات انگلیسی مرتبط با پلی مورفیسم و بیان ژنهای درگیر در بیماری های قلب و عروق و التهاب از سال 2000 به بعد مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
شناخت اثر متقابل ژن- ماده مغذی نیازمند ابزارهایی برای مطالعه نوتریژنومیکس، نوتریژنتیک و ویژگی های فنوتیپی می باشد. پروژه ژنوم انسان نشان داد که تغییرات کوچک در باز پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، پلی مورفیسم (SNPS: Single-nucleotide Polymorphism) نامیده می شود و در ژن ها اتفاق می افتد. این تغییرات در ژنوتیپ باعث تغییر عملکرد بر اثر فعال سازی ژن می شود. با افزایش مطالعات مشخص گردید که SNPS نه تنها به وضوح بر سطح تولید سایتوکین در فرد تاثیر می گذارد؛ بلکه به طور خیلی نزدیک در مرگ و میر در طیف وسیعی از بیماری ها نقش دارد. در پژوهش حاضر مهم ترین پلی مورفیسم های مرتبط با فاکتورهای خطر بیماری عروق قلب مورد بحث قرار گرفته اند.
نتیجه گیری
بنابراین از دیدگاه سلامتی، دانش در این زمینه در جهت پیشگیری و درمان بیماری های عروق قلب و توصیه های رژیمی عمومی برای هر گروه با ژنوتیپ خاص کاربرد دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889885 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!