بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی پیشگیرانه بر ارتقای دریافت مکمل های آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
دختران نوجوان به علت افزایش نیاز به ریز و درشت مغزی ها در دوران بلوغ و نیز دوره های قاعدگی یکی از گروه های پر خطر افزایش شیوع کم خونی فقر آهن محسوب می شوند و از آنجائی که در بسیاری از جوامع میزان آهن جذب شده از مواد غذایی برای تامین نیاز افراد کافی نیست بنابراین مصرف مکمل آهن جزئی ضروری برای کنترل کم خونی فقر آهن به شمار می رود. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله ی آموزشی پیشگیرانه بر ارتقای دریافت مکمل های آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام گردید.
روش کار
در مطالعه ی نیمه تجربی حاضر،140 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد (گروه آزمون و کنترل هر یک 70 نفر) شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، سوالات آگاهی و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه ی مصرف مکمل آهن بود. پس از انجام پیش آزمون، مداخله ی آموزشی برای گروه آزمون اجرا شد و پس آزمون در دو بازه ی بلافاصله و 3 ماه پس از آن انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های آنالیز واریانس داده های تکراری و تی مستقل در نرم افزار SPSS v19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
قبل از مداخله دو گروه از نظر کلیه متغیرها و سازه ها تفاوت معناداری نداشتند (05/0p>). پس از مداخله بین دو گروه از نظر متغیرهای آگاهی (01/0=p) ، منافع (03/0=p) و موانع درک شده (002/0=p) ، خودکارآمدی (01/0=p) و رفتار مصرف مکمل آهن (005/0=p) اختلاف آماری معناداری مشاهده شد.
نتیجه گیری
مداخله ی آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند در ارتقای آگاهی و ادراکات شناختی رفتاری دختران نوجوان موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890313 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.