مقایسه حضور فیبروسیت های C D34 مثبت دراسترومای مجاور اینترااپیتلیال نئوپلازی با درجه بدخیمی بالاو کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی سرویکس رحم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تقریبا 80 درصد از سرطان های گردن رحم در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. این سرطان در ایالات متحده، هشتمین سرطان شایع زنان است. متوسط سنی در زمان تشخیص 48سالگی است. سرطان گردن رحم در مراحل اولیه علائمی نمی دهد و هنگامی که تغییرات سلولی گردن رحم به سمت سرطانی شدن پیشرفت می کند، علائم ممکن است ظاهر شود. تقریبا همه کارسینومهای مهاجم سرویکس دارای یک مرحله پیش سرطانی هستند که در آن سلولهای غیرطبیعی محدود به اپی تلیوم می باشند. این ضایعات اینتراپی تلیال بسیاری از خصوصیات سیتولوژیک مرحله مهاجم مثل بزرگی، نامنظمی و هیپرکرومازی هسته ، افزایش فعالیت های میتوزی و تغییر طرح بلوغ را نشان میدهند و طیفی از اختلالات مورفولوژیک در بین این ضایعات وجود دارد که در صورت عدم درمان به سمت کارسینوم مهاجم سرویکس پیشرفت می کنند. عمق تهاجم در پروگنوزیس و Stage بیماری تاثیر دارد بالطبع آن هم در درمان بیماران تاثیر میگذارد. افتراق CIN Ш از SCC مهاجم سرویکس بسیار مهم است به علت اینکه هم در پروگنوز و هم در انتخاب نوع درمان موثر است.
روش کار
پس از اخذ اجازه از مراجع لازم با مراجعه به بخش پاتولوژی بیمارستان فیروزگر و میرزاکوچک خان لیست بیماران با تشخیص CINШ،SCC مهاجم سرویکس وافرادبا سرویکس نرمال از بایگانی استخراج گردید سپس بلوک های پارافینی جدا و از هر کدام یک لام رنگ آمیزی شده H&E تهیه و بلوک مناسب جهت رنگ آمیزی IHC انتخاب گردید. از بلوک ها برش با ضخامت mμ4 تهیه کرده و برای مارکر CD34 رنگ آمیزی شدند، نتایج توسط یک پاتولوژیست ماهر تفسیر و نمره دهی صورت پذیرفت. در نهایت نتایج توسط نرم افزارSPSS 17تفسیر گردید.
یافته ها
دراین مطالعه نمونه ی بافتی سرویکس 65نفر: 20 نفر با وضعیت نرمال (میانگین سنی 48 سال) ،20 نفر با وضعیت CINIII (میانگین سنی 43. 5) و 25 نفر مبتلا به SCC (میانگین سنی 54 سال) بامیانه ی سنی کل48. 9 سال ومیانگین سنی کل 3/19 ± 48. 9سال (حداقل 21وحداکثر 82 سال) موردبررسی قرارگرفت. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید 100 درصد نمونه های مرتبط (20 عدد) باافراد نرمال، 100 درصد (20 عدد) نمونه های سرویکس انتخاب شده باوضعیت پاتولوژیک CINIIIو 52 درصد (13عدد) ازنمونه های افراد مبتلا بهSCCاز لحاظ حضور مارکر CD34 مثبت بودند. بحث و
نتیجه گیری
باتوجه به نتایج به دست آمده یعنی کاهش 48 درصدی درمیزان بروزمارکرCD34درکارسینومای مهاجم (SCC) نسبت به وضعیت نرمال و وضعیت پاتولوژیک CINIIIوباتوجه به معنادار بودن وجودارتباط بین از دست دادن مارکر CD34ووضعیت پاتولوژیک افراد تحت مطالعه،میتوان ازمارکرCD34به عنوان یک تست افتراقی مناسب برای شناسایی تغییرات مربوط به کارسینومای تهاجمی درنمونه های سرویکس استفاده کرد. کلیدواژه ها: اینترااپیتلیال نئوپلازی بادرجه بدخیمی بالا،کارسینوم مهاجم سلول سنگفرشی سرویکس رحم،مارکرCD34،رنگ آمیزیIHC
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890355 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.