بررسی رفتار برشی ماسه مسلح به ژئوتکستایل با تاکید بر ناحیه برش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام آزمایش حاضر، بررسی تاثیر زاویه و وضعیت قرارگیری ژئوتکستایل در پارامترهای مقاومتی خاک است. رفتار نمونه های مورد
آزمایش براساس نتایج آزمایش برش مستقیم و نمودارهای به دست آمده از آن تحلیل و بررسی شده اند. در بررسی های انجام شده، سه حالت چیدمان مدنظر بود که شامل 3 وضعیت افقی، قائم و مورب است. هر کدام از وضعیت های مذکور نیز چیدمان های دیگری داشتند که در مجموع 17 نوع چیدمان مختلف تحت 3 تنش سربار در نوشتار حاضر آزمایش شده اند. جنس خاک مورداستفاده در آزمایش انجام شده از نوع ماسه است. نتایج نشان می دهد در چیدمان های افقی، نمونه های مسلح سختی برشی اولیه ی کمتری دارند و همچنین رفتار نرم تری از خود نشان می دهند. در چیدمان های قائم با افزایش تعداد لایه ها، مقاومت برشی نیز افزایش پیدا می کند. مقاومت برشی چیدمان مورب 2 لایه نسبت به چیدمان قائم 2 لایه بیشتر است. مثلا برای سربار 2 کیلوگرم بر سانتی مترمربع، برای چیدمان 2 لایه ی قائم، 23\٪ و 2 لایه ی مورب، 33\٪ افزایش مقاومت بوده است. همچنین در چیدمان های مورب، هر چقدر زاویه ی قرارگیری نسبت به افق کمتر شود، مقاومت برشی نیز افزایش خواهد یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890551 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!