استفاده از پسماند صنایع تولید نشاسته به عنوان ماده همبند در جیره غذایی میگوی سفید غربی Penaeus vannamei

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به اینکه در صنعت ساخت خوراک آبزیان از مواد همبند خنثی و فاقد ارزش غذایی استفاده می شود، استفاده از مواد همبند جایگزین و دارای ارزش غذایی می تواند موجب بهبود عملکرد میگوی پرورشی شود. به خصوص استفاده از پساب صنایع تولید نشاسته به عنوان ماده همبند می تواند علاوه برافزایش ماندگاری غذا در آب و کاهش آبشویی مواد مغذی در آب باعث بهبود کیفیت خوراک میگو و عملکرد رشد شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی مطلوبیت پسماند صنایع تولید نشاسته به عنوان بک همبند ارزان قیمت و دارای ارزش غذایی در جیره غذایی میگوی سفید غربی پرورشی بود. همبند موردنظر با نسبت های 3، 6، 9 و 12 درصد به سایر اجزای مورد استفاده در ساخت غذای میگو اضافه شد و عملکرد رشد میگو در طی 60 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میگوی تغذیه شده با 9% و 12% ماده همبند مورد مطالعه، پس از گذشت 45 روز از شروع آزمایش افزایش وزن و نرخ رشد ویژه بیشتری در مقایسه با گروه شاهد داشت (05/0>P). پس از گذشت 60 روز، میزان افزایش وزن و نرخ رشد ویژه در تیمارهای 9% و 12% بیشتر از سایر تیمارها بود اما ازنظر آماری معنی دار نبود. این بررسی نشان داد که پسماند صنایع تولید نشاسته می تواند به عنوان بک همبند ارزان قیمت و دارای ارزش غذایی موجب بهبود عملکرد میگوی سفید غربی پرورشی شود.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890800 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!