ارتباط بین مقادیر فروکتوزآمین، گلوکز، پروتئین تام و آلبومین سرم خون در اواخر آبستنی و ابتدای زایش در بزهای نژاد شیری سانن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مطالعه حاضر تغییرات مقادیر فروکتوزآمین سرم خون در بزهای سانن در اواخر آبستنی و ابتدای شیرواری بررسی و ارتباط آن با غلظتهای گلوکز، پروتئین تام و آلبومین سرم خون مورد مطالعه قرار گرفت. یازده راس بز سانن انتخاب شد. نمونه های خون در روز های 30، 15 و 7 قبل از تاریخ پیش بینی شده زایش و همچنین 12 ساعت و 3، 7، 13 و 42 روز بعد از زایش از ورید وداج صورت گرفت. مقادیر فروکتوز امین، گلوکز، آلبومین و پروتئین تام اندازه گیری شدند. حداکثر غلظت فروکتوز آمین 12 ساعت پس از زایش اندازه گیری شد و سپس کاهش یافت. میزان گلوکز سرم به طور معنی داری از روز 15 قبل از زایش تا 12 ساعت پس از زایش افزایش یافته و سپس کم شده و در حد ثابتی باقی ماند. مقادیر آلبومین و پروتئین تام به طور معنی داری پس از زایش افزایش یافت. همبستگی معنی داری بین فروکتوز آمین و گلوکز پس از زایش و نیز در کل دوره مطالعه مشاهده شد. آنالیز رگرسیون خطی بین میزان گلوکز در هر زمان نمونه گیری و فروکتوز آمین در سه نمونه گیری متوالی آن همبستگی مثبت معنی داری را بین مقدار گلوکز در هر زمان نمونه گیری با میزان فروکتوز آمین در اولین نمونه گیری بعد از آن مشاهده شد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
27 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891228 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!