کارایی بازار آتی سکه طلا در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان

پیام:
چکیده:
یکی از مهم ترین موضوعات بازارهای مالی در دهه های اخیر مبحث کارایی بازار بوده است. فرضیه بازار کارا بیان می کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش بینی قیمت ها وجود ندارد. مهم ترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بازار آتی سکه قیمت در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان بازدهی است. بدین منظور برای آزمون کارایی ضعیف بازار قیمت آتی سکه از روش مارکوف سوئیچینگ خود رگرسیون برداری در بازه زمانی 1387 تا 1396 ش، استفاده شده است.
بدین منظور ابتدا نوع رابطه بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران، به دلیل اینکه تنها قرارداد آتی فعال در بازار آتی می باشد، مورد بررسی قرار گرفت در ابتدا ارتباط قیمت در دو بازار نقد و بازار آتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج آزمون یوهانسون، وجود یک رابطه بلندمدت بین قیمت های بازار نقد و قیمت های بازار آتی سکه طلا در ایران بازار آتی هدایت کننده بازار نقد میباشد، به دست آمد. همچنین شواهدی مبنی بر اینکه نتایج برآورد مدل FIGARCH و FARMA بیانگر این واقعیت است که سری در زمینه ریسک و میانگین سود داری حافظه بلندمدت است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ (MS-E-GARCH) و مارکوف سویچینگ خود رگرسیون (MS-AR) ، نشان می دهد هم ریسک و هم میانگین سود بازار آتی سکه قابلیت پیش بینی را دارد و در نتیجه بازار آتی سکه در هر دو رژیم پر نوسان و کم نوسان از کارایی ضعیف برخوردار نیست و می توان در این بازار به سودهای سیستماتیک دست یافت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -362
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891417 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!