اثربخشی آموزش شادکامی بر کاهش استرس و رفتارهای خودآسیبرسان دختران مقطع متوسطه اول(مورد مطالعه: شهر کاشمر)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خودآسیبرسانی و اقدام به خودکشی از جمله مشکلات روانی اجتماعی هستند که در دوره نوجوانی شیوع بالایی دارند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شادکامی بر کاهش استرس و رفتارهای خودآسیب رسان دختران مقطع متوسطه اول در شهر کاشمر بود.
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، دانشآموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان کاشمر در سال 1395-96 بودند که رفتارهای خودآسیب رسان داشته اند. داده‎ها با کمک پرسشنامه خودآسیب رسانی کلونسکی و گلن (آلفای کرونباخ 84/0) و پرسشنامه استرس و فشار روانی داس (آلفای کرونباخ 72/0) از دو گروه 20 نفری آزمون و کنترل جمع آوری شدند. در این مطالعه، گروه آزمایش 10 جلسه آموزش شادکامی دریافت نمود و در پایان هر دو گروه به پرسشنامه ها پاسخ دادند. داده‎های به دست آمده با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد آموزش شادکامی بر کاهش استرس و رفتارهای خود آسیبرسان دختران تاثیر معنادار دارد. بنابراین، اجرای صحیح آموزش شادی، میتواند به عنوان یک رویکرد درمانی برای کاهش استرس و رفتارهای خود آسیب رسان در نوجوانان دختر موردتوجه قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.