ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت و عوامل محیطی موثر بر آن در پارکهای شهر ایلام

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهای عمومی، ترس یا احساس ناامنی است. در این میان زنان بیشتر از مردان از وجود چنین تهدیداتی آسیب میبینند. این پژوهش، رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت و عوامل محیطی موثر بر آن را در پارک‎های شهر ایلام مورد ارزیابی قرار داده است.
روش
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را زنان 15 سال به بالا در شهر ایلام تشکیل دادند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها با کمک پرسشنامه های روا و پایا (آلفای کرونباخ بالاتر از 70/0) ، جمع آوری و با کمک آزمونهای تی و رگرسیون تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که در مجموع رضایت زنان از وضعیت امنیت پارکهای شهر ایلام پایین است اما بهطور نسبی، از «وضعیت امنیت در روز» و «وضعیت استقرار نیروهای انتظامی» رضایت بیشتری داشته اند. در مورد عوامل محیطی اثرگذار بر احساس امنیت زنان نیز، بیشترین میزان رضایت زنان، به «موقعیت جغرافیایی پارکها» و کمترین میزان رضایت آنها به «خدمات حمل و نقل عمومی» و «قابل رویت بودن تابلوهای راهنما» مربوط میشد. بنابراین توجه به عوامل محیطی و کالبدی امنیت، میتواند به مشارکت بیشتر زنان در اجتماع کمک کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891521 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.