بررسی فعالیت ماکروفاژهای صفاقی موش C57BL/6 پس از فاگوسیتوز سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون آپوپتوز شده

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
ماکروفاژها یکی از مهمترین سلولهای سیستم ایمنی هستند و بنابر محرکهای متفاوت می توانند به دو زیر گروه اصلی ماکروفاژهای کلاسیک یا التهابی (M1) و ماکروفاژهای آلترناتیو یا غیر التهابی (M2) تقسیم شوند. یکی از عواملی که باعث می شود ماکروفاژ به سمت M2 جهت گیری نماید، فاگوسیتوز سلولهای آپوپتوز شده یا همان افروسیتوز می باشد. فاگوسیتوز سلولهای بنیادی مزانشیمی که خودشان خاصیت ایمونومدولاتوری نیز دارند و اثر آن بر عملکرد ماکروفاژ می تواند در سلول درمانی حائز اهمیت بالایی باشد.
مواد و روش ها
سلولهای بنیادی مزانشیمی [1] (MSCs) حاصل از ژله وارتون جدا گردید و با بررسی مارکرهای سطحی به روش فلوسایتومتری و همچنین تمایز به استخوان و چربی شناسایی شد. MSCs ها تکثیر شدند و در پاساژ دو برای القاء آپوپتوز تحت تاثیر نور UV به مدت 30 دقیقه قرار گرفتند و به دنبال آن برای تکمیل روند آپوپتوز به مدت 2 ساعت انکوبه شدند. سپس این سلولها جدا شده و به نسبت 4 به 1 در مجاورت ماکروفاژ قرار گرفتند. بعد از 48 ساعت تولید سایتوکاین های TNFα [2] و [3] IL10 به روش الایزا و تولید نیتریک اکساید به روش گریس اندازه گیری شد. همچنین قدرت فاگوسیتوز ماکروفاژهای گروه های مختلف نیز از طریق فاگوسیتوز مخمر و تیموسیت های آپوپتوز شده اندازه گیری شد.
یافته ها
فاگوسیتوز سلولهای بنیادی مزانشیمی آپوپتوز شده توسط ماکروفاژها موجب کاهش تولید سایتوکاین التهابیαTNF ، افزایش تولید سایتوکاین مهاری IL10 و کاهش تولید نیتریک اکساید نسبت به گروه کنترل می گردد. همچنین بعد از برداشت سلولهای بنیادی مزانشیمی آپوپتوز شده، قدرت فاگوسیتوز مخمر در این ماکروفاژها کاهش و قدرت فاگوسیتوز تیموسیت آپوپتوز شده افزایش می یابد.
نتیجه گیری
فاگوسیتوز سلولهای بنیادی مزانشیمی ژله وارتون آپوپتوز شده موجب القاء فنوتایپ غیر التهابی در ماکروفاژ می شود. بنابراین در صورت تزریق سلول بنیادی مزانشیمی حتی اگرپس از تزریق در بدن دچار آپوپتوز نیز شود، باز هم خاصیت ایمونومدولاتوری خود را خواهد داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
160 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891684 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.