تغییرات مکانی و زمانی فرسایندگی باران در استان آذربایجان غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فرسایندگی باران، به عنوان عامل کلیدی موثر بر فرسایش شناخته می شود. آگاهی دقیق از میزان کمی فرسایندگی باران در یک منطقه، به عنوان گام اولیه در مدیریت پایدار خاک و آب محسوب می شود. از نظر کمی، فرسایندگی باران به ویژگی ای از آن اطلاق می شود که دارای بیشترین همبستگی با میزان تلفات خاک باشد. شاخص فورنیه اصلاح شده از مهم ترین شاخص های کمی فرسایندگی باران است که به دلیل محاسبه آسان در مقایسه با سایر شاخص ها، کاربرد گسترده ای در مطالعات فرسایش خاک دارد. این مطالعه، با هدف بررسی تغییرات مکانی و زمانی شاخص فورنیه اصلاح شده در طول دوره آماری 2012-1993 در استان آذربایجان غربی انجام شده است. برای این منظور، از آمار و اطلاعات بارندگی 66 ایستگاه باران سنجی استفاده شده و شاخص های فورنیه اصلاح شده و شاخص تمرکز بارش در منطقه محاسبه و نقشه تغییرات مکانی با استفاده از روش کریجینگ معمولی ترسیم شد. تغییرات شاخص فورنیه در استان بسیار زیاد بوده و در دامنه 22/116-25/28 میلی متر قرار داشت. حداکثر شاخص فورنیه در جنوب غربی و حداقل آن، در شمال شرقی استان مشاهده شد. بر اساس شاخص تمرکز بارش، به طور تقریبی در 20% ایستگاه ها، الگوی نسبتا فصلی و در 80% ایستگاه ها نیز الگوی فصلی از بارش مشاهده شد. شاخص فورنیه اصلاح شده داری همبستگی بسیار قوی با مقدار بارش سالانه (001/0>p ، = r 934/0) بود. با این حال، شاخص فورنیه اصلاح شده و مجموع بارش سالانه، ارتباط معنی داری با شاخص تمرکز بارش نداشت. نتایج پژوهش نشان داد که با حرکت به سمت عرض های جغرافیایی بالاتر، شاخص فورنیه و مقدار بارش سالانه به شکل منظمی کاهش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891998 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.