تعیین عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خرم آباد، ایران

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
عفونت دستگاه ادراری از طریق کلونیزه شدن میکروب ها در دستگاه ادراری اتفاق می افتد. یکی از چالش های مهم در درمان ضد میکروبی این عفونت ها، افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی است. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی باکتری های عامل عفونت ادراری و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدا خرم می باشد.
مواد و روش ها
تعداد 740 ایزوله باکتریایی در مدت یک سال (1395) از کشت های ادرار در بیمارستان شهدا خرم آباد جداسازی و تعیین هویت شدند. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک- دیفیوژن سنجش شد. نتایج با نرم افزار STATA 12 تعیین فراوانی و آنالیز گردید.
یافته ها
بیشترین ایزوله جدا شده از کشت های ادرار اشریشیا کلی (61/43 درصد) و کمترین مربوط به سیتروباکتر (0/27 درصد) بود. اشریشیا کلی های جدا شده بیشترین مقاومت را به نالیدیکسیک اسید (54/18 درصد) داشتند. ایزوله های جدا شده در بخش های مختلف بیمارستان بیشترین مقاومت را به کوتریموکسازول نشان دادند.
نتیجه گیری
میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های جدا شده از کشت ادرار بیماران بالاست. از آنجایی که توزیع فراوانی مقاومت آنتی بیوتیک در مناطق مختلف و در دوره های زمانی متفاوت است، پایش دوره ای مقاومت آنتی بیوتیکی جهت کنترل عفونت پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1892403 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.