بررسی وضعیت سلامت عمومی با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q-28) گلدبرگ در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال1394

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
سلامتی و عوامل موثر بر آن از جمله مولفه های مهم و تاثیرگذار بر روی رفتار، عملکرد کاری و بهره وری افراد در سازمان های مختلف می باشد. دانشگاه های علوم پزشکی، نقش اساسی و کاربردی را در ارتقای بهداشت و انتقال مفاهیم آن به جامعه و ارائه خدمات بهداشتی-درمانی دارند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی به صورت نمونه گیری تصادفی بر روی 153 نفر از کارکنان شاغل در دو بخش ستاد و پردیس دانشگاه انجام گرفت. جهت جمع آوری داده های سلامت عمومی، از پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ فرم 28 سوالی آن استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS vol. 16 و با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس، X2، همبستگی اسپیرمن و t مستقل تجزیه و تحلیل قرار شدند.
یافته ها ی پژوهش: نتایج مطالعه نشان داد که 3/50 درصد از جامعه مورد مطالعه، دارای نمره سلامت عمومی کل 22-0 (گروه سالم) بودند. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین سلامت عمومی با وضعیت تاهل همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (P<0. 05, r=0. 164) اما در نمره سلامت عمومی و مقیاس های آن در بین کارکنان دو بخش ستاد و پردیس تفاوت معنی داری یافت نشد (P>0. 05). نتایج مطالعه حاکی از نبود رابطه معنادار بین سلامت عمومی و متغیرهای سن، جنس، سابقه کاری، سطح تحصیلات و نوع استخدامی بود (P>0. 05).
بحث و
نتیجه گیری
در این مطالعه، متغیرهای سابقه کار و نوع استخدامی به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روی کارایی و سلامت عمومی معرفی شدند. هم چنین خرده مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی به عنوان تاثیرگذار ترین خرده مقیاس بر روی سلامت عمومی مشخص شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1892463 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!