تاثیر روش های تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه هفتم در درس کار و فن آوری

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش های تدریس مبتنی بر شبکه مفهومی (نقشه های مفهومی دانش آموز ساخته و معلم ساخته) نسبت به روش های سنتی بر میزان یادگیری دختران دانش آموز پایه هفتم ناحیه 2 ارومیه در درس کار و فن آوری در سال تحصیلی 95-94 انجام گردید. نمونه پژوهش شامل 75 نفر دانش آموز دختر کلاس هفتم هست که با همتاسازی به صورت تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایشی و گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه های آزمایشی به مدت دو ماه با توجه بسته آموزشی مورد تعلیم قرار گرفت و در مورد هر سه گروه، پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید و داده ها جمع آوری شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس است. سنجش عملکرد دانش آموزان در سطوح مختلف یادگیری کار و فناوری با استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی تلفیقی استاندارد و محقق ساخته انجام گردید. اختلاف نمره پیش آزمون و پس آزمون با تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تدریس مبتنی بر نقشه های مفهومی نسبت به روش های سنتی بر یادگیری دانش آموزان در درس کار و فن آوری موثر است. نقشه های مفهومی دانش آموز ساخته نسبت به روش های سنتی بر یادگیری در سطوح پایین و بالای شناختی در درس کار و فن آوری موثر بودند و نقشه های مفهومی معلم ساخته نسبت به روش های سنتی بر یادگیری در سطوح پایین و بالای شناختی در درس کار و فن آوری موثر بودند. کاربست نقشه های مفهومی راه حل مناسب برای ایجاد کردن یادگیری معنی دار و پایدار است، که با ایجاد ارتباط های منطقی میان مفاهیم، سبب ماندگاری دانش فراگیران می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p1893351 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!