رابطه ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
به دلیل نیاز سازمان ها به سازگاری با تغییر محیط ، پنداره یادگیری سازمانی به طور روز افزونی آوازه پیدا کرده است. همان طور که یادگیری برای رشد افراد اساسی است برای سازمان ها نیز اهمیت دارد. از آن جا که به دانش سازمانی به عنوان یک دارایی استراتژیک در سازمان نگریسته می شود ، یادگیری سازمانی به عنوان یکی از منابع حیاتی برای بدست آوردن برتری رقابتی در مدیریت استراتژیک در میان گذاشته شده است. از سویی دیگر، شرایط سازمانی نیز می تواند زمینه هایی را فراهم سازد که در آن شرایط به کمک یادگیری سازمانی و نوآوری دانش بتوان خدمات جدید و بهتری ارائه کرد که ساختار سازمانی یکی از مهم ترین آنها به شمار می آید.
هدف
بررسی رابطه ی ساختار و یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
مواد و روش ها
این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و متغیر ها به هیچ وجه کنترل و دستکاری نشده و محیط اجرای پژوهش طبیعی بود. برای گرد آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از پرسش نامه استفاده شد. برای آزمون پایایی پرسش نامه های نامبرده، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش، همه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاران، کارمندان، پزشکان و…) بودند و حجم نمونه با روش آماری جامعه محدود تعیین شد. نمونه ی لازم 385 نفر محاسبه شد. برای واکاوی داده ها از فنون آمار توصیفی (تنظیم جداول توصیفی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون نرمال بودن داده ها، تحلیل همبستگی و رگرسیون و معادله های ساختاری) استفاده شد.
نتایج
در پایان فرضیه های پژوهش با داده های گرد آوری شده آزمون شدند که نشان داده بین ساختار و یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنی دار وجود دارد. شدت رابطه بین ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی، 67درصد، کاهش رسمیت و یادگیری سازمانی، 63درصد، کاهش تمرکز و یادگیری سازمانی ،61درصد و کاهش پیچیدگی از نظر عمودی و یادگیری سازمانی، 62درصد بود. ضرایب بتا نشان داد که 24درصد تغییر یادگیری سازمانی از راه پیچیدگی، 43درصد از راه رسمیت و 13درصد از راه تمرکز پیش بینی می شود و مانده تغییر ناشی از عواملی به غیر از ساختار سازمانی است.
نتیجه گیری
توجه دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مواردی هم چون همکاری کارکنان در تصمیم گیری، واگذاری اختیار به مدیران، بازبینی فعالیت های گذشته و تسهیل یادگیری می تواند سبب رضایت مندی بیشتر کارکنان از ساختار سازمان و میزان یادگیری سازمانی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894158 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!