تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی بر رفتار تغذیه ای بیماران دچار سکته قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری های قلبی_عروقی به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده ی سلامت انسان ها و نیز مهم ترین عامل مرگ و میر در دنیا و ایران شناخته شده اند. بنابراین، بایسته به نظر می رسد که مداخله در جهت افزایش آگاهی مردم از عوامل خطر ساز این بیماری و تشدید انگیزه ی آنها برای کاهش این عوامل با استفاده از آموزش های تئوری محور صورت گیرد.
هدف
تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر پایه مدل باور بهداشتی بر رفتار تغذیه ای بیماران دچار سکته قلبی بستری در بیمارستان های استان گیلان در سال های 1395-96.
مواد و روش ها
این مطالعه ی تجربی از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی بود. 86 بیمار دچار سکته قلبی به طور تصادفی به دو گروه مداخله (43) و کنترل (43) تقسیم شدند. اطلاعات (داده های جمعیت شناختی و الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتار تغذیه ای بیماران) با پرسشنامه محقق ساخته در دو نوبت (پیش از مداخله ی آموزشی و یک ماه پس از آن) برای هر دو گروه گرد آوری شد. پس از تعیین نیازها در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی، مداخله آموزشی در گروه مداخله انجام شد. در گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای نشد، این بیماران تنها رهنمود روتین بیمارستان را دریافت کردند. داده ها با آزمون های آماری مناسب (آزمون کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون تی مستقل) و با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 21 واکاوی شدند.
نتایج
دو گروه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معنی دار نداشتند. پیش از مداخله، تفاوت معنی داری بین میانگین نمره سازه های مختلف الگوی اعتقاد بهداشتی و آگاهی و رفتار تغذیه ای در بیماران دو گروه دیده نشد اما پس از مداخله تفاوت بین دو گروه معنی دار بود (001/0p<). نتایج، همچنین، نشانگر تفاوت معنی دار در مقایسه گروه مداخله پیش از دریافت آموزش و پس از آن بود (001/0p<) ولی در نتایج گروه کنترل پیش و پس از مداخله، تفاوت معنی دار دیده نشد (001/0p<)
نتیجه گیری
مداخله بر پایه الگوی اعتقاد بهداشتی و با پافشاری بر آگاهی و رفتار تغذیه ای بیماران با سکته قلبی، تاثیر مثبت در راستای بهبود رفتار تغذیه ای این بیماران داشت و در پایان سبب بهبود وضعیت سلامت آنان شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894163 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.