اثر ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی بر آسیب کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

پیام:
چکیده:
مقدمه
دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک در سراسر جهان است که با تغییر بیوشیمی ، فیزیولوژی و آسیب شناسی کبد ارتباط دارد. از دلایل عمده آسیب کبدی در این بیماری، افزایش میزان عوامل التهابی و اکسیدانی در شرایط هیپرگلیسمی است. بنابراین با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آتورواستاتین و سولفات روی این مطالعه برای بررسی اثر ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی بر کارکرد و بافت شناسی کبد در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام شد.
هدف
ارزیابی سودمندی تیمار ترکیبی بر عملکرد و بافت شناسی کبد در شرایط هیپرگلیسمی با داروهایی که هر یک به تنهایی نیز بر بیماران دیابتی موثر ند.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، 50 رت ماده نژاد ویستار در 5 گروه 10 تایی: یک گروه شاهد سالم و چهار گروه دیابتی (گروه شاهد دیابتی، دیابتی تیمار شده با mg/kg20 آتورواستاتین، دیابتی تیمار شده با mg/kg 30 سولفات روی و دیابتی تیمار شده با ترکیبی از نصف دوز آتورواستاتین(mg/kg 10) و سولفات روی (mg/kg 15) بکار رفت. القای دیابت در رت ها با تزریق درون صفاقی mg/kg60 استرپتوزوتوسین و تیمار حیوانات به مدت یک ماه به صورت گاواژ انجام شد. در پایان آزمایش، عوامل بیوشیمی شاخص عملکرد کبد دربردارنده آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT) ، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) ، آلکالین فسفاتاز (ALP) ، بیلی روبین ، آلبومین و پروتئین توتال در سرم اندازه گیری شدند. برای آسیب شناسی بافت کبد نیز برش هایی با رنگ آمیزی هماتوکسیلین_ائوزین، برپایه روش های معمول تهیه مقاطع هیستوپاتولوژی تهیه شد. در پایان، داده ها از دید آماری با آزمون ANOVA و Tukey واکاوی شد.
نتایج
میزان آنزیم های ALT، AST، ALP و بیلی روبین به صورت معنی دار در سرم جانوران دیابتی افزایش و آلبومین و پروتئین توتال کاهش یافت و تنها تیمار با ترکیبی از نیم دوز آتورواستاتین و سولفات روی، نسبت به تجویز دوز کامل آنها به تنهایی به دلیل اثر هم افزایی سبب کاهش معنی دار (05/0p<) در سطح آنزیم های نامبرده، بیلی روبین و افزایش معنی دار پروتئین توتال و آلبومین در گروه های دیابتی تیمار شده نسبت به گروه شاهد دیابتی شد. مطالعات بافت شناسی کبد نیز این نتایج را تایید کرد.
نتیجه گیری
نتایج آزمایش های آنزیمی و تغییر هیستوپاتولوژی کبد نشان داد که ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی اثر بهتری در کنترل آسیب و اختلال کبدی ناشی از التهاب و استرس اکسیداتیو در رت های دیابتی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894169 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!