پیشگویی قطر گرافت تاندون همسترینگ در جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی به وسیله MRI

پیام:
چکیده:
مقدمه
در حال حاضر تاندون های همسترینگ و پاتلار معمول ترین گرافت ها در بازسازی پارگی رباط صلیبی قدامی (ACLR) هستند. یکی از موارد مهمی که می تواند پیش از جراحی به جراح کمک کند، آگاهی از اندازه گرافت است. در این مطالعه به بررسی قابلیت استفاده از MRI برای تخمین اندازه گرافت همسترینگ پرداختیم.
روش بررسی
در 6 ماه نخست سال 1394، 50 بیمار که با پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) به بیمارستان شهید صدوقی یزد مراجعه و تحت ACLR با استفاده از اتوگرافت همسترینگ قرار گرفتند، بررسی شدند. قطر گرافت قبل از جراحی توسط رادیولوژیست بر اساس تصاویر MRI تخمین زده شد. سپس در زمان جراحی نیز قطر گرافت به دست آمده ثبت گردید. مقادیر به دست آمده با هم مقایسه شد. به علاوه وجود هم بستگی بین قطر گرافت و سن، وزن و شاخص توده بدنی بررسی شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار Spss 19 و آزمون آماری t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
میانگین اندازه گرافت چهار باندل در این مطالعه در MRI برابر با mm 9/0±2/6 و در زمان جراحی برابر mm 8/0±4/7 بود. اختلاف بین دو روش از نظر آماری معنادار نبود (315/0=p). هم چنین بین مقادیر به دست آمده در دو روش، هم بستگی مثبت و معناداری وجود داشت (374/0=r، 025/0=p). به علاوه در مطالعه حاضر هم بستگی مثبت و معناداری بین وزن و قطر گرافت وجود داشت (264/0=r، 001/0>p).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که می توان از MRI برای تخمین قابل اطمینان قطر گرافت همسترینگ قبل از جراحی ACLR استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
393 -398
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894236 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!