مدیران مدارس و شبکه های اجتماعی مجازی: کنکاشی بر کاستی ها، قوت ها، فرصت ها، تهدیدها و ارائه ی راهبردها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مدیران مدارس در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از روش تحلیل محتوا و با رویکرد ارزیابی انجام شد. مشارکت کنندگان در مطالعه20 نفر از مدیران مدارس و 10 نفر از کارشناسان فناوری واحدهای آموزشی و اداری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. وضعیت مدیران مدارس در مواجهه با شبکه های اجتماعی، در دو بعد داخلی و خارجی و در ارتباط با حوزه های کارکردی مدیران مورد توجه بود. در بعد خارجی، فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی برای مدارس به طور اعم و برای مدیران مدارس به طور اخص و در بعد داخلی، نقاط قوت و ضعف کلی مدارس در ارتباط با شبکه های اجتماعی، بررسی گردید. پس از جمع آوری و تحلیل محتوای پاسخ ها با استفاده از روش کدگذاری در سطح باز و محوری، تعداد 44 فرصت و به همین تعداد تهدیدهای احتمالی شبکه های اجتماعی مجازی برای مدیران مدارس و نقاط قوت و ضعف درونی مدارس شناسایی گردید. سپس راهبردهای لازم جهت استفاده از فرصت ها و نقاط قوت، همچنین مرتفع سازی نقاط ضعف و مقابله با تهدیدهای شبکه های اجتماعی بیان گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894458 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.