واکاوی موانع کاربست موفق مدیریت دانش در دانشگاه ها (مورد مطالعه؛ دانشگاه فرهنگیان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مدیریت دانش یکی از مباحث اصلی و مهم در آموزش عالی است که نقش به سزایی در پیشرفت علمی و ارتقاء سطح علمی دانشگاه ها داشته است. در این مطالعه سعی شده است با توجه به نقش و اهمیت مدیریت دانش در دانشگاه ها، موانع تسهیم اطلاعات و دانش در دانشگاه فرهنگیان شناسایی شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان و اعضای هیئت علمی پردیس های منتخب دانشگاه فرهنگیان بوده و تجزیه تحلیل داده ها با بهره گیری از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزار spss انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 38 گویه ای با بهره گیری از پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا بود. نتایج بررسی ها نشان داد؛ چهار مانع کلی با عناوین ساختاری، مدیریتی، منابع انسانی و فناوری از کاربست موفق مدیر یت دانش در دانشگاه فرهنگیان جلوگیری می کنند. بر اساس نتایج به دست آمده، منابع انسانی مانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان محسوب می شود، همچنین زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت، و ساختار سازمانی موانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان هستند. میانگین مشاهده شده وضعیت موجود مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان (2. 42) ، کمتر ازمیانگین مورد انتظار (3) مشخص شده و تفاوت بین میانگین وضعیت موجود و وضعیت موردانتظار مدیریت دانش در ابعادچهارگانه، معنی دار است. نتایج این پژوهش می تواند دریچه های جدیدی را برای توجه بنیادی به مدیریت دانش بگشاید. برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان برای رفع موانع شناسایی شده در پژوهش حاضر، می تواند به اجرای موفق مدیریت دانش منجر شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -204
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894464 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.