تحلیل رابطه شفافیت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این پژوهش تحلیل رابطه شفافیت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان همدان به تعداد 512 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعداد 226 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها ی پژوهش از دو پرسشنامه: شفافیت سازمانی راولینز (2008) و سکوت سازمانی واکولا و بوراداس (2005) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی، با استفاده از دیدگاه متخصصان استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/. و 84/. برآورد گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین شفافیت سازمانی بالاتر و سکوت سازمانی پایین تر از سطح متوسط (3) بود. بین شفافیت سازمانی و سکوت سازمانی رابطه منفی و معنی داری در سطح0001/0 وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که شفافیت کلی و مشارکت بیشترین اثر پیش بینی کنندگی بر کاهش سکوت سازمانی کارکنان را دارد. بنابراین مدیران سازمان های آموزشی می توانند با شفاف سازی سازمانی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان در امور سازمانی سکوت سازمانی کارکنان را به حداقل برسانند.
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894466 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.