اثر ضد قارچی عصاره دارچین بر روی گونه های کاندیدا در محیط آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
دارچین در اهداف مختلف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر بخشی عصاره دارچین و آمفوتریسینB بر روی گونه های کاندیدا در محیط آزمایشگاهی می باشد.
مواد و روش ها
نمونه های مطالعه شامل گونه هایکاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزوئی بودندکه ازکلکسیون سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران تهیه شد. حداقل غلظت مهار کننده تعیین گردید و اثرات عصاره با آمفوتریسین B بر روی این قارچ ها مقایسه گردید.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که آمفوتریسین B ، عصاره الکلی و عصاره آبی دارچین با عث مهار رشد کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزویی با حداقل غلظت های مختلف شدند. .
نتیجه گیری
عصاره الکلی دارچین فعالیت مهارکنندگی چشمگیری برروی مخمرهای کاندیدا نشان می دهد. بنابراین می تواند به عنوان جایگزین گیاهی استفاده شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
49 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894486 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.