عوامل موثر بر پدیده تغذیه گرایی در تالاب کانی برازان، آذربایجان غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از پدیده هایی که در آب های سطحی بخصوص مخازن سدها موجب زوال کیفیت آب می شود بروز تغذیه گرایی است که در اثر ازدیاد مواد مغذی مانند نیترات و فسفات در منابع آبی به وجود می آید. در این تحقیق با اندازه گیری ماهانه نیترات، فسفات و عواملی مانند درجه حرارت، کدورت، اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی و شیمیایی در شش ایستگاه طی سال های 1394-1393، وضعیت تغذیه گرایی در تالاب کانی برازان و عوامل موثر بر آن بررسی شد. محیط آبی تالاب ازنظر غلظت فسفر و نیتروژن کل به 4 سطح تغذیه ای الیگوتروف، مزوتروفیک، یوتروفیک و هایپریوتروفیک تقسیم و از طریق مقایسه با استاندارد بین المللی نورنبرگ، وضعیت تغذیه گرایی تالاب تعیین گردید. نتایج نشان داد میانگین سالیانه مقدار عامل درجه حرارت تالاب برابر 4/17 درجه سانتی گراد، اسیدیته آن معادل 02/8، کدورت 03/16 و اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی 8/5 میلی گرم بر لیتر است که بیشینه آن در بهار برابر 2/8 و کمینه 9/6 میلی گرم بر لیتر در فصل تابستان به دست آمد. مقادیر تمامی اشکال نیتروژن بین 4/0 تا 8/0 میلی گرم بر لیتر به دست آمد که نشان از سالم بودن تالاب ازنظر تروفی است. ازنظر فسفر تالاب از حد مجاز (30 میکروگرم در لیتر) به طور معنی داری (05/0=α) بیشتر بوده و ادامه این روند می تواند پیامدهای ناگواری برای بوم سازگان تالاب داشته و جذابیت محیط آبی تالاب را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894508 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!