فیلتر پخش ناهمسانگرد بهینه شده توسط شبکه استنتاج عصبی- فازی تطبیق پذیر و کاربرد آن در تضعیف نوفه تصادفی در داده های لرزه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فیلتر پخش ناهمسانگرد می تواند به عنوان یک روش کارآمد سطح نوفه تصادفی را در بسیاری از داده های کاهش دهد، هرچند در استفاده از این فیلتر برای داده های لرزه ای با سطح نوفه بالا، باید جانب احتیاط را در مورد ظهور رویداد های غیرواقعی در مقطع رعایت نمود. در این مقاله، به عنوان یک راه حل به منظور مقابله با این مسئله، با معرفی یک چهارچوب هوشمند خودکار، خروجی بهینه فیلتر، برای هر نقطه از داده های ورودی، از طریق شبکه استنتاج عصبی- فازی تطبیق پذیر استخراج می شود. آموزش شبکه عصبی-فازی، با استفاده از خروجی فیلتر پخش ناهمسانگرد و نیز خوشه بندی فازی و توسط الگوریتم C- Mean تعیین می گردد. آزمایش های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که در مقام مقایسه با فیلتر پخش ناهمسانگرد مرسوم، روش ارائه شده به صورت محسوس، در دستیابی به مقاطع مصنوعی با نسبت سیگنال به نوفه بالاتر، حداکثر به میزان 32% عملکرد فیلتر پخش ناهمسانگرد را ارتقا داده است. در داده های حقیقی نیز، علاوه بر تضعیف نوفه های مقطع، نسبت به حفظ رویدادهای همدوس مقطع، دقیق تر عمل کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
429 تا 440
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894889 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!