تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نقره بر ویژگی های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نانوکامپوزیت های بر پایه ی پلی استایرن با استفاده توام از نانوتیتانیوم دی اکسید و نانونقره (نسبت 7 به 3) به وسیله ی فرآیند اختلاط با ذوب در دمای °C190 و در دو سطح %5/0 و %1 تولید شدند. با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) متصل شده با طیف نگاری پاشندگی انرژی اشعه ی x (EDS) ، حضور و مقادیر نانوذرات تیتانیوم و نقره تایید شد. تصاویر حاصل ازSEM نشان داد که نانوذرات به صورت مجزا و تجمع یافته وجود دارند و به تبع آن، EDS هم نشان داد که تنها سه عنصر کربن، تیتانیوم و نقره در ساختار نانوکامپوزیت وجود دارد، همچنین، نسبت نانوتیتانیوم به نانونقره حدود 10 برابر بود. نتایج حاصل از آزمون کشش نشان داد که افزودن نانوذرات منجر به کاهش جزئی مدول یانگ و تنش در نقطه ی شکست نانوکامپوزیت ها در مقایسه با پلی استایرن خالص شد و از نقطه نظر کرنش در نقطه ی شکست تفاوت معنی داری بین نانوکامپوزیت ها و پلی استایرن خالص مشاهده نشد (05/0˃P). تاثیر نانوذرات بر ویژگی های حرارتی شبکه ی پلیمری با استفاده از کالریمتری روبشی افتراقی و وزن سنجی حرارتی ارزیابی شد. ویژگی های حرارتی نانوکامپوزیت ها از نقطه نظر دمای انتقال شیشه ای و پایداری حرارتی در مقایسه با پلی استایرن خالص بهبود جزئی نشان داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1895410 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!