تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نقره بر ویژگی های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی

پیام:
چکیده:

نانوکامپوزیت های بر پایه ی پلی استایرن با استفاده توام از نانوتیتانیوم دی اکسید و نانونقره (نسبت 7 به 3) به وسیله ی فرآیند اختلاط با ذوب در دمای °C190 و در دو سطح %5/0 و %1 تولید شدند. با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) متصل شده با طیف نگاری پاشندگی انرژی اشعه ی x (EDS) ، حضور و مقادیر نانوذرات تیتانیوم و نقره تایید شد. تصاویر حاصل ازSEM نشان داد که نانوذرات به صورت مجزا و تجمع یافته وجود دارند و به تبع آن، EDS هم نشان داد که تنها سه عنصر کربن، تیتانیوم و نقره در ساختار نانوکامپوزیت وجود دارد، همچنین، نسبت نانوتیتانیوم به نانونقره حدود 10 برابر بود. نتایج حاصل از آزمون کشش نشان داد که افزودن نانوذرات منجر به کاهش جزئی مدول یانگ و تنش در نقطه ی شکست نانوکامپوزیت ها در مقایسه با پلی استایرن خالص شد و از نقطه نظر کرنش در نقطه ی شکست تفاوت معنی داری بین نانوکامپوزیت ها و پلی استایرن خالص مشاهده نشد (05/0˃P). تاثیر نانوذرات بر ویژگی های حرارتی شبکه ی پلیمری با استفاده از کالریمتری روبشی افتراقی و وزن سنجی حرارتی ارزیابی شد. ویژگی های حرارتی نانوکامپوزیت ها از نقطه نظر دمای انتقال شیشه ای و پایداری حرارتی در مقایسه با پلی استایرن خالص بهبود جزئی نشان داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1895410 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.