تاثیر فرآوری کنجاله کلزا و کنجاله سویا با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست پسته بر بخش های مختلف پروتئین خام بر اساس سیستم CNCPS

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی: بهبود ارزش غذایی مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده از روش های فرآوری مناسب و کاربردی نقش مهمی در کاهش هزینه های تولید و بهبود عملکرد تولیدی دام ها دارد.
هدف
هدف از این پژوهش مطالعه اثر سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست پسته بر زیر بخش های پروتئین کنجاله کلزا وکنجاله سویا بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) بود.
روش کار
ابتدا پوسته پسته آفتاب خشک توسط الک‎هایی با قطر منافذ 5/0 میلی‎متر آسیاب شده و به مدت 24 ساعت با نسبت 1 به 10 (پوست پسته: آب) در آب خیسانده شد. به منظور تهیه عصاره صاف شده، خیساب پوست پسته از صافی عبور داده شد. سپس عصاره صاف شده و به منظور به دست آوردن عصاره غلیظ شده که حاوی 11 درصد فنول کل و 13/7 درصد تانن کل در ماده خشک عصاره بود در آب جوشانده شد. سپس کنجاله ها در شش سطح مختلف شاهد (بدون عصاره حاوی تانن) ، 5، 10 ، 15 ، 20 و 30 (گرم تانن/ 100 گرم ماده خشک کنجاله سویا و یا کنجاله کلزا) فرآوری شدند. سپس بخش های پنج گانه پروتئین آنها بر اساس سیستم CNCPS اندازه گیری شد.
نتایج
بر اساس نتایج بدست آمده سطح 5 درصد فرآوری کنجاله کلزا کمترین بخش محلول (مجموع A،B1) را در مقایسه با سایر سطوح نشان داد. همچنین با افزایش سطوح فرآوری مقدار بخشC کاهش یافت. در مورد کنجاله سویا فرآوری در سطح 30 درصد باعث تغییر نسبت بخش های محلول (مجموع A و B1) (37/12 درصد) و بخش های نامحلول (مجموع B2 ،B3 و C) (62/87 درصد) در مقایسه با تیمار شاهد (فرآوری با آب) )05/0P<) و سایر سطوح گردید. تانن استخراج شده از پوست پسته باعث کاهش تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین کنجاله سویا در مقیاس آزمایشگاهی شد، ولی در مورد کنجاله کلزا تجزیه پذیری شکمبه ای را افزایش داد. نتیجه گیری نهایی: در نهایت چنین به نظر می رسد که تانن استخراج شده از پوست پسته تاثیرات متفاوتی بر روند تجزیه پذیری بخش های مختلف پروتئین خام کنجاله سویا و کنجاله کلزا داشته است ولی استفاده از روش های درون تنی برای تایید این نتایج ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1895963 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!